Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Bardzo cieszymy się, że zainteresowali się Państwo naszą firmą. Ochrona danych ma szczególne znaczenie dla zarządzania OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o. Korzystanie ze stron internetowych OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o. jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak osoba zainteresowana chce korzystać z naszych usług specjalnych za pośrednictwem naszej strony internetowej, może być wymagane przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest wymagane, a nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zwykle poszukujemy zgody osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie przez naszą firmę danych osobowych, takich jak np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, zawsze jest zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o. Dzięki niniejszej polityce prywatności nasza firma stara się informować opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą są informowane o swoich prawach, wynikających z niniejszej polityki prywatności.

1. Definicje

Polityka prywatności firmy OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o. opiera się na terminologii stosowanej przez dyrektywę europejską i organ regulacyjny w zakresie przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (DS-GVO). Nasza polityka prywatności powinna być łatwa do odczytania i zrozumiała zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy z wyprzedzeniem wyjaśnić zastosowaną terminologię.

W niniejszej polityce prywatności stosujemy następujące pojęcia, w tym między innymi:

a) dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwane dalej „osobą, której dane dotyczą”). Za osobę możliwą do zidentyfikowania uważa się osobę fizyczną, która bezpośrednio lub pośrednio można zidentyfikować, w szczególności poprzez przypisanie do identyfikatora, którym jest imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedna lub więcej cech szczególnych, wyrażających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tejże osoby fizycznej.

b) osoba, której dane dotyczą /podmiot danych

Osoba, której dotyczą dane/Podmiot danych to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora, w tym również osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i przedsiębiorca rolny.

c) przetwarzanie danych

Przetwarzanie to każdy proces przeprowadzony z wykorzystaniem lub bez pomocy zautomatyzowanych procedur lub dowolnego takiego procesu, związanego z danymi osobowymi, takimi jak pobieranie, zapisywanie, organizowanie, formowanie, przechowywanie, dopasowywanie lub modyfikowanie, odczytywanie, zapytywanie, używanie, ujawnianie poprzez przekazanie, rozpowszechnienie lub jakakolwiek inna forma dostarczania, dopasowywania lub łączenia, ograniczania, usuwania lub niszczenia.

d) ograniczenie przetwarzania

Ograniczeniem przetwarzania jest oznaczanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich dalszego przetwarzania.

e) profilowanie

Profilowanie to wszelkiego rodzaju zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

f) pseudonimizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że dane osobowe nie mogą być już przypisane do konkretnego podmiotu danych bez potrzeby podawania dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym, uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

g) administrator lub kontroler przetwarzania

Administrator lub kontroler to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, instytucja, lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie UE lub w prawie państw członkowskich, administrator lub określone kryteria jego wyznaczenia mogą być przewidziane w prawie unijnym lub krajowym.

h) podmiot przetwarzający

Podmiot przetwarzający jest osobą fizyczną lub prawną, organem publicznym, jednostką lub innym podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora.

i) beneficjent/odbiorca

Beneficjent/odbiorca jest osobą fizyczną lub prawną, organem, jednostką lub innym podmiotem, któremu ujawniono dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Jednakże organy, które mogą otrzymywać dane osobowe zgodnie z prawem unijnym lub krajowym w związku z konkretnym zapytaniem, nie są uważane za beneficjentów/odbiorców.

j) strona trzecia

Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ, jednostka lub podmiot inny niż podmiot danych, administrator, podmiot przetwarzający, czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.

k) zgoda

Zgoda to każde oświadczenie woli, złożone dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą w konkretnym przypadku w sposób świadomy i niedwuznaczny, w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego, potwierdzonego działania, za pomocą którego podmiot danych wskazuje, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które go dotyczą.

2. Nazwa i adres administratora

Administrator w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów dotyczących ochrony danych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych to:

OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o.

Chróścina 3a

56-200 Chróścina

Polska

Tel.: +48 65 543 01 00

E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona www: http://foodworks.pl/

3. Nazwisko i adres inspektora ochrony danych

Inspektorem odpowiedzialnym za ochronę danych administratora jest:

Prof. Dr. h.c. Heiko Jonny Maniero

DGD Spółka Niemiecka w zakresie danych osobowych Sp. Z o.o.

Robert-Bosch-Str. 11

85221 Dachau

Niemcy

Tel.: +49 (0) 8131-77987-0

E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona www: https://dg-datenschutz.de/

Każdy podmiot udostępniający dane osobowe może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych z wszelkimi pytaniami lub sugestiami dotyczącymi ochrony danych.

4. Cookies

Strony internetowe OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o. wykorzystują pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są archiwizowane, przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele witryn i serwerów wykorzystuje pliki cookie. Wiele plików cookie zawiera tzw. identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator. Składa się z ciągu znaków, przez który strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był plik cookie. Dzięki temu odwiedzane witryny i serwery mogą odróżniać indywidualną przeglądarkę użytkownika podmiotu danych od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Określona przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana przez unikalny identyfikator pliku cookie.

Dzięki wykorzystaniu plików cookie OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o. może zapewnić użytkownikom tej strony bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia tychże plików.

Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być zoptymalizowane w sensie użytkownika. Pliki cookie pozwalają nam, jak już wspomniano, rozpoznać użytkowników naszej strony. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej korzystającej z plików cookie nie musi ponownie wprowadzać swoich danych uwierzytelniających za każdym razem, gdy odwiedza witrynę, ponieważ odbywa się to za pośrednictwem strony internetowej i pliku cookie przechowywanego w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka na zakupy w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje przedmioty, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pomocą pliku cookie.

Podmiot danych może w każdej chwili uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej i w związku z tym trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli podmiot danych dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

5. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o. zbiera serię ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy strona jest dostępna dla podmiotu danych lub zautomatyzowanego systemu. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Mogą być zapisane: (1) rodzaje i wersje przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strona internetowa, z której system dostępu uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej (tzw. Referrer), (4) podstrony internetowe, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem systemu dostępu na naszej stronie internetowej (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz (8) inne podobne dane i informacje wykorzystywane w przypadku ataków na nasze systemy technologii informacyjnej.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o. nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje ta jest raczej wymagane w celu: (1) prawidłowego dostarczenia zawartości naszej strony internetowej, (2) zoptymalizowania zawartości naszej strony internetowej oraz reklam (3) zapewnienia stałego funkcjonowania naszych systemów technologii informacyjnej naszej strony internetowej, jak również ( 4) w celu zapewnienia organom ścigania informacji niezbędnych do postępowania w przypadku cyberataku. Te anonimowo zebrane dane i informacje przez OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o. z jednej strony oceniane są statystycznie, a z drugiej strony służą w celu zwiększenia prywatności i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych, przekazanych przez podmiot.

6. Kontakt za pośrednictwem strony internetowej

Ze względu na przepisy prawne, strona internetowa OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o. zawiera informacje umożliwiające szybki elektroniczny kontakt z naszą firmą oraz bezpośrednią komunikację z nami, która obejmuje również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli podmiot danych skontaktuje się z administratorem pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe, dobrowolnie przekazywane przez osobę indywidualną administratorowi są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktowania się z osobą, której dane dotyczą. Nie ujawnia się tych danych osobowych stronom trzecim.

7. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe podmiotu danych jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub, jeżeli jest to wymagane przez europejskie dyrektywy lub rozporządzenia lub przez jakiegokolwiek innego prawodawcę w przepisach ustawowych lub wykonawczych, którym podlega administrator.

Jeśli cel przechowywania zostanie pominięty lub upłynie okres przechowywania określony w dyrektywach i rozporządzeniach europejskich lub przez inny właściwy organ prawny, dane osobowe będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą/podmiotu danych

a) prawo do potwierdzania

Każdy podmiot danych ma prawo, zgodnie z tym, co przyznają dyrektywy i rozporządzenia europejskie, zwrócić się do administratora o potwierdzenie przetwarzania danych osobowych. Jeśli podmiot danych chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może skontaktować się w dowolnym momencie z pracownikiem odpowiedzialnym za administrowanie.

b) prawo do informacji

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych ma prawo, w dowolnym momencie, zgodnie z dyrektywami i rozporządzeniami europejskimi, do bezpłatnego uzyskania od administratora danych informacji na temat przechowywanych na jego temat danych osobowych oraz kopii tych informacji. Ponadto europejski prawodawca i organ regulacyjny przekazuje osobie, której dotyczą dane następujące informacje:

 • cele przetwarzania;
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 • beneficjenci/odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione lub są nadal ujawniane, w szczególności odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym;
 • jeśli to możliwe, planowany czas trwania, dla których dane osobowe są przechowywane, lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria do ustalania takiego okresu;
 • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących podmiotu danych lub ograniczenia przetwarzania przez administratora danych lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;
 • jeśli dane osobowe nie są gromadzone od podmiotu danych: wszystkie dostępne informacje na temat źródła danych;
  istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania, zgodnie z artykułem 22 ustęp 1 i 4 DS-GMO i – przynajmniej w tych przypadkach – znaczące informacje niosące logikę, jak i zakres i zamierzony wpływ takiego przetwarzania na osobę, której dane dotyczą.
 • ponadto podmiot danych ma prawo dostępu do danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać informacje o odpowiednich gwarancjach związanych z przeniesieniem.

Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z tego prawa do informacji, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem odpowiedzialnym za administrowanie, określonym w punkcie 3.

c) prawo do sprostowania

Każdy podmiot, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo przyznane przez dyrektywy i rozporządzenia europejskie, do zażądania natychmiastowej korekty niedokładnych danych osobowych, które jej dotyczą. Ponadto podmiot danych ma prawo zażądać wypełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą zgłoszenia uzupełniającego, biorąc pod uwagę cele przetwarzania.

Jeżeli podmiot danych pragnie skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem odpowiedzialnym za administrowanie, określonym w punkcie 3.

d) prawo do anulowania (prawo do bycia zapomnianym)

Każdy podmiot, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo przyznane przez dyrektywy i rozporządzenia europejskie, do zażądania od administratora natychmiastowego usunięcia danych osobowych, które go dotyczą, pod warunkiem, że spełniony jest jeden z następujących warunków, a przetwarzanie nie jest wymagane:

 • dane osobowe zostały zebrane do takich celów lub przetworzone w inny sposób, co do których nie są już potrzebne;
 • osoba, której dane dotyczą, wycofa zgodę na przetwarzanie powołując się na Art. 6 ust. 1 lit. a DS-GMO lub Art. 9 ust. 2 lit. a DS-GVO, i brak podstawy prawnej do dalszego przetwarzania;
 • osoba, której dane dotyczą, zgłasza sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z Art. 21 ust. 1 DS-GVO i nie ma uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub podmiot danych zgłasza sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z Art. 21 (2) DS-GVO;
 • dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem;
 • anulowanie danych osobowych jest wymagane w celu wypełnienia zobowiązania prawnego na mocy prawa unijnego lub krajowego, któremu podlega administrator;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z Art. 8 ust. 1 DS-BER.
 • Jeżeli wystąpi którakolwiek z powyższych okoliczności, a podmiot danych chce usunąć dane osobowe zebrane przez OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o., w każdej chwili może skontaktować się z pracownikiem odpowiedzialnym za administrowanie. Pracownik odpowiedzialny za administrowanie zorganizuje natychmiastowe spełnienie żądania anulowania.

Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o. i jeśli nasza firma jako osoba odpowiedzialna jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych zgodnie z Art. 17 (1) DS-GVO, OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o. podejmie odpowiednie działania, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia odpowiednich środków, w tym technicznych, w celu poinformowania innych administratorów danych przetwarzających opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zażądała usunięcia ze wszystkich innych administratorów danych wszelkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych, o ile przetwarzanie nie jest konieczne. Pracownik odpowiedzialny za administrowanie zorganizuje wszystko, co niezbędne w indywidualnych przypadkach.

e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Każdy podmiot, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo przyznane przez dyrektywy i rozporządzenia europejskie, do wymagania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli ma zastosowanie jeden z następujących warunków:

 • dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez pewien okres czasu, który umożliwia administratorowi weryfikację poprawności danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych, a zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych;
 • administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale podmiot danych wymaga od nich dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
 • podmiot danych zgłosił sprzeciw dot. przetwarzania zgodnie z art. Art. 21 ust. 1 DS-GVO i nie jest jeszcze pewne, czy uzasadnione argumenty osoby odpowiedzialnej przeważają nad argumentami podmiotu danych.
 • Jeżeli któryś z powyższych warunków zostanie spełniony i podmiot danych życzy sobie ograniczenia danych osobowych przechowywanych w OSI POLAND FOODWORKS Sp. z .o.o., może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem odpowiedzialnym za administrowanie, określonym w punkcie 3. Pracownik ten wprowadzi ograniczenie przetwarzania danych.

f) prawo do przenoszenia danych

Osoba, której dane dotyczą/podmiot danych, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli pod warunkiem, że zgoda na przetwarzanie jest zgodna z Art. ust. 6 1 lit. a DS-GMO lub Art. 9 ust. 2 lit. a DS-GMO lub na podstawie umowy w myśl art. 6, ust. 1 lit. b DS-GMO przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, pod warunkiem, że przetwarzanie nie jest wymagane do realizacji zadania, które leży w w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych na podstawie art. 20 ust. 1 DS-GVO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, aby dane osobowe były przekazywane bezpośrednio od jednego administratora do drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne, chyba że wpływa to na prawa i wolności innych osób.

W celu zagwarantowania prawa do przenoszenia danych, podmiot może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem odpowiedzialnym za administrowanie, określonym w punkcie 3.

g) prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której dotyczą przetwarzanie dane osobowe, ma prawo w każdym momencie, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, na podstawie dyrektywy i rozporządzenia europejskiego, zgłosić sprzeciw w związku z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) DS-GVO. W oparciu o te przepisy dotyczy to również profilowania.

OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o. nie będzie już przetwarzać danych osobowych użytkownika w przypadku sprzeciwu, chyba że udowodnimy, że istnieją istotne powody przetwarzania, które wykraczają poza interesy, prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, lub że przetwarzanie służy zapewnieniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w celu reklamy bezpośredniej w celach marketingowych, podmiot danych ma prawo w każdej chwili zgłosić sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych w w/w celu. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim celem. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o. w związku z przetwarzaniem danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o. nie będzie już przetwarzać danych osobowych tejże osoby do w/w celów.

Ponadto podmiot danych, z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji, ma prawo zgłosić sprzeciw w związku z przetwarzaniem danych osobowych, które go dotyczą w OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o. do celów naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z Art. 89 (1) DS-GMO, chyba że takie przetwarzanie jest konieczne do realizacji zadania leżącego w interesie publicznym.

W celu skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu osoba, której dane dotyczą może bezpośrednio skontaktować się z dowolnym pracownikiem OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o. lub innym pracownikiem. Podmiot danych może również bezpłatnie, w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58 / WE, skorzystać z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

h) zautomatyzowane podejmowanie decyzji w poszczególnych przypadkach, w tym profilowanie

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, tak jak przyznają to dyrektywy i rozporządzenia europejskie, do uchylenia się od decyzji wydanej na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania, które wywiera na nią skutek prawny lub w podobny sposób znacząco je narusza; chyba że decyzja 1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, 2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub 3) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem; lub, (2) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o., musi wdrożyć właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej: prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, prawo do wyrażenia własnego stanowiska, prawo do zakwestionowania tej decyzji.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce wyegzekwować prawa w odniesieniu do zautomatyzowanych decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem odpowiedzialnym za administrowanie.

i) Prawo do odwołania zgody na ochronę danych

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo, udzielone przez dyrektywy i rozporządzenia europejskie, do odwołania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce dochodzić swojego prawa do odwołania zgody, może w dowolnym momencie skontaktować się z administratorem, określonym w punkcie 3.

9. Ochrona danych w marketingu i procesie rekrutacyjnym

Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe wnioskodawców w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. Przetwarzanie może również odbywać się drogą elektroniczną. Jest tak w szczególności w przypadku, gdy wnioskodawca przesyła odpowiednie dokumenty aplikacyjne do administratora drogą elektroniczną, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej. Jeżeli administrator zawiera umowę o pracę z wnioskodawcą, przekazane dane zgodnie z prawem będą przechowywane do celów stosunku pracy. Jeżeli z administratorem nie zostanie zawarta żadna umowa o pracę, ze strony administratora, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte dwa miesiące po ogłoszeniu decyzji o odrzuceniu, chyba że usunięcie wykluczy inne uzasadnione interesy administratora. Innym uzasadnionym interesem w tym sensie jest na przykład obowiązek udowodnienia w ramach procedury na mocy ustawy o równym traktowaniu. Jest również możliwe pozyskiwanie od kandydatów do pracy zgód na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby kolejnych rekrutacji z zastrzeżeniem, że dane będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody.

10. Podstawa prawna przetwarzania danych

Art. 6 I lit. DS-GMO służy naszej firmie jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania danych, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest podmiot danych, tak jak ma to miejsce na przykład w przypadku przetwarzania danych niezbędnych do dostarczenia towarów lub świadczenia jakiejkolwiek innej usługi lub świadczenia, przetwarzanie danych opiera się na: Art. 6 I lit. b) DS-GMO. To samo dotyczy operacji przetwarzania danych, które są niezbędne do wykonania działań przed umownych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli nasza firma podlega prawnemu obowiązkowi, który wymaga przetwarzania danych osobowych, np. wypełnienia obowiązków podatkowych, przetwarzanie opiera się na Art. 6 I lit. c) DS-GMO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być wymagane w celu ochrony niezbędnych dla życia interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Byłoby tak na przykład, gdyby odwiedzający nasz zakład zraniłby się, a jego nazwisko, wiek, ubezpieczenie zdrowotne lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Przetwarzanie danych osobowych będzie oparte wówczas na Art. 6 I lit. d) DS-GMO. Ostatecznie procesy przetwarzania danych mogą bazować na Art. 6 I lit. f) DS-GMO. Na tej podstawie prawnej, procesy przetwarzania danych, które nie są objęte żadną z powyższych podstaw prawnych, są wymagane, jeżeli przetwarzanie jest konieczne dla ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej, chyba że przeważają interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności danej osoby. Takie procesy przetwarzania danych są nam szczególnie dozwolone, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez europejskiego prawodawcę. W tym względzie uznał on, że uzasadniony interes mógłby zostać przyjęty, gdyby podmiot danych był klientem administratora (podstawa 47 zdanie 2, DS-BER).

11. Uzasadnione interesy w przetwarzaniu danych, które są realizowane przez administratora lub osobę trzecią

Przetwarzanie danych osobowych oparte jest na art. 6 I lit. f) DS-GMO, jest naszym uzasadnionym interesem w prowadzeniu naszej działalności z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

12. Czas przechowywania danych osobowych

Kryterium dotyczącym czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania i/lub zgodny z wewnętrznymi procedurami. Po upływie tego terminu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, jeżeli nie będą wymagane w celu wypełnienia umowy lub zwarcia umowy.

13. Przepisy prawne lub umowne dotyczące udostępniania danych osobowych; Konieczność zawarcia umowy; Obowiązek podmiotu danych w celu dostarczenia danych osobowych; Możliwe konsekwencje braku świadczenia

Wyjaśniliśmy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z ustaleń umownych (takich jak dane kontrahenta). Czasami może być konieczne zawarcie umowy, w której podmiot danych przekazuje nam dane osobowe, które następnie muszą zostać przez nas przetworzone. Na przykład osoba, której dane dotyczą, musi podać nam dane osobowe, gdy nasza firma zawiera z nią umowę. Niedostarczenie danych osobowych oznaczałoby, że umowa z daną osobą nie może zostać zawarta. Przed przekazaniem danych osobowych przez podmiot danych, dana osoba musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik poinformuje osobę indywidualnie w każdym indywidualnym przypadku, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę lub jest wymagane do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek dostarczenia danych osobowych i konsekwencji braku dostarczenia danych osobowych.

14. Istnienie automatycznego podejmowania decyzji

Jako firma świadoma swej odpowiedzialności powstrzymujemy się od automatycznego podejmowania decyzji lub profilowania.

logo osi

logo osi haslo

OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o.
Chróścina 3a 56-200 Chróścina
NIP 522-294-94-86

 

Dane rejestrowe spółki

Nasz serwis korzysta z plików cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Patrz polityka prywatności